Pažyma apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Ši pažyma reikalinga kai siekiama registruoti nebaigtą statyti statinį nekilnojamojo turto registre arba kai siekiama išregistruoti statinį iš nekilnojamojo turto registro.

Statinio baigtumo procentas yra fiksuojamas statinio kadastro duomenų byloje.

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, nuotoliniu būdu per IS "Infostatyba" užpildydamas jos formoje (Reglamento 13 priedas) nurodytus privalomus laukus (kai teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jų atstovas) užpildo duomenis IS "Infostatyba", o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir su žemiau nurodytais dokumentais pateikia patvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl pažymos tvirtinimo.

Užpildžius pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kartu IS "Infostatyba" bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai (kiekvienu atveju vertiname individualiai) :

1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas per IS "Infostatyba", techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami;

2. naujos laidos statinio projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), jei statinio projektas buvo keičiamas;

3. statybą leidžiantis dokumentas (tik tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas ne per IS "Infostatyba");

4. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos (jei požeminių inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta);

5. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (kai statinių kadastro duomenų bylose nenurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

6. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikia atstovas;

7. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikia paveldėtojas);

8. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos - statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. - rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateiktos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti Reglamento 10 priedo 2.14 papunktyje nurodyti dokumentai;

9. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 "Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS "Infostatyba" gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, prašymas IS "Infostatyba" automatiškai atmetamas. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.

SVARBU:

  • Jei statinys įsigytas po 2021-11-01, perrašyti statybos leidimą.
  • Ar pranešta apie statybos pradžią?