Dažnai užduodami klausimai

Kokie dokumentai pridedami prie statybos užbaigimo deklaracijos?

Ši deklaracija yra reikalinga kai siekiama registruoti užbaigtą statyti statinį nekilnojamojo turto registre. 100 proc. baigtumas yra fiksuojamas statinio kadastro duomenų byloje.

Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS "Infostatyba" bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai (kiekvienu atveju vertiname individualiai) :

1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS "Infostatyba", techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas su deklaracija nepateikiami;

2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

3. statybą leidžiantis dokumentas (tik tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS "Infostatyba");

4. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 "Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS "Infostatyba" gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, prašymas IS "Infostatyba" automatiškai atmetamas. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;

5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

6. žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas, žemės sklypo planas) su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje ;

7. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas - tuo atveju, jei deklaraciją pateikia atstovas;

8. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai deklaraciją pateikia paveldėtojas);

9. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi)

10. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

11. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

11.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

11.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

12. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, tai statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. - rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti Reglamento 10 priedo 2.14 papunktyje nurodyti dokumentai;

13. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

14. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

15. kai užbaigiama naujų statinių statyba - statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

16. dokumentas patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose nustatytu būdu (išskyrus paprastojo remonto atveju), kai statyba pradėta po 2023 m. lapkričio 1 d.;

17. jei siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, – dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje įrašyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui;

18. jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą."

SVARBU:

• Jei statinys įsigytas po 2021-11-01, perrašyti statybos leidimą.

• Ar pranešta apie statybos pradžią?

Kokie dokumentai pridedami prie pažymos apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių?

Ši pažyma reikalinga kai siekiama registruoti nebaigtą statyti statinį nekilnojamojo turto registre arba kai siekiama išregistruoti statinį iš nekilnojamojo turto registro.

Statinio baigtumo procentas yra fiksuojamas statinio kadastro duomenų byloje.

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, nuotoliniu būdu per IS "Infostatyba" užpildydamas jos formoje (Reglamento 13 priedas) nurodytus privalomus laukus (kai teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jų atstovas) užpildo duomenis IS "Infostatyba", o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir su žemiau nurodytais dokumentais pateikia patvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl pažymos tvirtinimo.

Užpildžius pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kartu IS "Infostatyba" bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai (kiekvienu atveju vertiname individualiai) :

1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas per IS "Infostatyba", techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami;

2. naujos laidos statinio projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), jei statinio projektas buvo keičiamas;

3. statybą leidžiantis dokumentas (tik tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas ne per IS "Infostatyba");

4. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos (jei požeminių inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta);

5. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (kai statinių kadastro duomenų bylose nenurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

6. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikia atstovas;

7. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikia paveldėtojas);

8. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos - statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. - rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateiktos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti Reglamento 10 priedo 2.14 papunktyje nurodyti dokumentai;

9. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 "Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS "Infostatyba" gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, pažyma IS "Infostatyba" automatiškai atmetama. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.

SVARBU:

  • Jei statinys įsigytas po 2021-11-01, perrašyti statybos leidimą.
  • Ar pranešta apie statybos pradžią?

Kokie galimi nukrypimai statant statinį ir kaip juos įforminti

Jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, šio įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

1) dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2) iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

3) iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4) keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us).

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą [5.39], turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naujo statybą leidžiančio dokumento neprivaloma [5.39], taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). Naujos (-ų) laidos (-ų) projektų ar projekto sprendinių dokumento neprivaloma rengti, jei: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys nuo projekto skiriasi iki 5 procentų,; pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m, hidrotechnikos statinių, skirtų reguliuoti vandens lygį ir (ar) praleisti perteklinį vandens debitą arba apsaugai nuo potvynių, – iki 0,02 m, kiti statinio matmenys – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba pažeidžiami norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; pastatų ir inžinerinių statinių vieta žemės sklype (teritorijoje) skiriasi iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; koreguojami kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad norint tame pačiame užbaigtame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento.

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą, kuri netvirtinima eksperto 

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju teikia pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą, kuri netvirtinama eksperto (teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS "Infostatyba" (www.planuojustatau.lt) užpildydamas jos formoje (Reglamento 14 priedas) privalomus laukus ir prideda šiame punkte nurodytus priedus. Kai pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą teikia keli statytojai, vienas iš jų ar jo atstovas užpildo duomenis IS "Infostatyba", o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Su pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą pateikiami šie dokumentai:

1. kai žemės sklypo (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas) pateikiama sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai;

2. žemės sklypo, bendraturčio (-ų) rašytiniai sutikimai, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

3. statinio (-ių) (jo dalies) bendraturčio (-ių) rašytiniai sutikimai ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimtas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

4. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;

5. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą pateikia atstovas;

6. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą pateikia paveldėtojas).

Tinkamai užpildžius IS "Infostatyba" duomenis, pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą užregistruojama automatiškai.

Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą, kuri netvirtinama eksperto

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, išardęs Nekilnojamojo turto registre registruotą nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį, teikia pažymą (teikiama visų statytojų vardu) apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą, kurios rekvizitai nurodyti Reglamento 15 priede. Teikiant šią pažymą nuotoliniu būdu per IS "Infostatyba" (www.planuojustatau.lt) užpildomi jos formoje (Reglamento 15 priedas) nurodyti laukai ir pridedami šiame punkte nurodyti priedai. Kai šią pažymą teikia keli statytojai, vienas iš jų ar jo atstovas užpildo duomenis IS "Infostatyba", o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Su pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą pateikiami šie dokumentai:

1. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą teikia atstovas;

2. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą pateikia paveldėtojas);

3. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 522 "Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS "Infostatyba" teikiama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, pažyma IS "Infostatyba" automatiškai atmetama. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma nugriovus nebaigtus statyti ar rekonstruoti statinius, kurie susiję su įslaptinta informacija.

Tinkamai užpildžius IS "Infostatyba" duomenis, pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą užregistruojama automatiškai.

Ekspertai tokių pažymų netvirtina.

Deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama eksperto

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS "Infostatyba" (www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos formoje privalomus laukus ir prideda deklaracijos priedus. Kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS "Infostatyba", o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tinkamai užpildžius IS "Infostatyba" duomenis, deklaracija užregistruojama automatiškai. Su deklaracija pateikiami šie dokumentai:

1. kai žemės sklypo (teritorijos) nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), - sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai;

2. žemės sklypo, bendraturčio (-ų) rašytiniai sutikimai, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

3. statinio (-ių) (jo dalies) bendraturčio (-ių) rašytiniai sutikimai ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimtas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

4. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai (kai privaloma vadovaujantis Reglamento 7 priedu);

5. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei deklaraciją pateikia atstovas;

6. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas)."